Klauzula informacyjna dla Klubowicza2023-09-12T00:48:48+00:00

Klauzula informacyjna dla Klubowicza

 

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MOTO – FIT URSZULA TASIEMSKA z siedzibą                  w Sulechowie, posiadająca NIP9271314086, zwana dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem:

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych i cel przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o podane poniżej podstawy prawne:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
 • imię i nazwisko / nazwa firmy;
 • adres zamieszkania / siedziba firmy;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.
 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art.6 ust. 1 lit. c RODO);
 • imię i nazwisko / nazwa firmy;
 • adres zamieszkania / siedziba firmy;
 • numer NIP.
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 • imię i nazwisko / nazwa firmy;
 • adres zamieszkania / siedziba firmy;
 • adres e-mail;
 • numer NIP;
 • archiwalnym i dowodowym (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 • imię i nazwisko / nazwa firmy;
 • adres zamieszkania / siedziba firmy;
 • celach marketingowych (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

 

 1. Odbiorcy danych

Dane udostępnione przez Pana/Panią będziemy przekazywać:

 • osobom upoważnionym przez Administratora , w szczególności pracownikom i współpracownikom Administratora;
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz Administratora.

 

 1. Prawa przysługujące Panu/Pani.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Pozostałe oświadczenia Administratora

Administrator oświadcza, że:

 • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 • nie przekazuje Pana/ Pani danych osobowych do państwa trzeciego.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych
 • przez czas trwania umowy – w zakresie danych zbieranych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • do momentu przedawnienia roszczeń – w zakresie danych zbieranych dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa – w zakresie danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.