Regulamin2023-09-07T19:50:54+00:00

 I. Zasady ogólne.

 • Niniejszy regulamin („Regulamin Klubowicza Tasiemski Gym”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług sieci klubu Tasiemski Gym („Klub” lub „Klub Tasiemski Gym”).
 • Regulamin niniejszy stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez Tasiemski Gym.
 • Klub Tasiemski GYm świadczy usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu fitness na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Klubu Tasiemski Gym.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021r. i zastępuje dotychczasowy regulamin Klubu oraz Regulamin Klubowicza.

 

II. Zawarcie umowy i członkostwo w Klubie.

 • Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Tasiemski Gym („Klubowicz”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”), zawiera umowę o korzystanie z usług sieci klubu Tasiemski Gym („Umowa”), z firmą Moto-Fit Urszula Tasiemska.
 • Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo do korzystania z usług Klubu jest karta członkowska (karnet).
 • W przypadkach wskazanych w punkcie V.3 Regulaminu, Klub może odmówić członkostwa w Klubie, wypowiedzieć Umowę lub rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia.
 1. Klub  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie oraz w razie możliwości naruszenia interesu Klubu.
 2. Umowy z Klubowiczem zostają zawierane na czas określony wskazany w Umowie albo na czas nieokreślony.
 • Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

III. Ogólne warunki korzystania z Klubu.

 • Celem zawarcia umowy między Klubem, a Klubowiczem jest zapewnienie przez Klub możliwości odbywania treningu na siłowni, uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz treningu z trenerem osobistym oraz innych świadczeń ogłaszanych na stronie internetowej Klubu.
 • Regulamin Klubowicza ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w godzinach pracy recepcji w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubowicza.
 • Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Klub nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń przez Klubowicza.
 • W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć, w przypadku, gdy powyższe dolegliwości pojawią się po ich rozpoczęciu, także w trakcie zajęć.
 • Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.
 • Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji, a w razie ich braku zgodnie z dobrą praktyką lub zasadami ostrożności. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
 1. gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie,
 2. nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
 3. nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
 • Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu, a także za szkody wyrządzone przez Klubowicza osobom trzecim.
 • Korzystanie z Klubu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klubowicza podczas ćwiczeń (zdjęcia) i publikowania ich w mediach społecznościowych, na kanałach należących do Klubu oraz współpracujących z Klubem trenerów i instruktorów. Na żądanie Klubowicza jego opublikowany wizerunek będzie – w miarę możliwości technicznych – zanonimizowany lub usunięty. Ewentualne zdjęcia mogą służyć Klubowi do działalności promocyjnej lub reklamowej.
 • Jeżeli zajęcia fitness nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Klubu, ważność karnetu nie ulega przedłużeniu.

IV. Godziny otwarcia.

 • Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Rodzaje karnetów, z uwzględnieniem, cen, czasów otwarcia Klubów i innych cech przypisanych do określonego rodzaju karnetu opublikowane są na stronie internetowej Klubu. W przypadku planowanych przez Klub zmian warunków karnetów, Klubowicze będą informowani o tych zmianach zgodnie z art. XV niniejszego regulaminu oraz zachowują prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z art. XV regulaminu.
 • Godziny otwarcia Klubu mogą zostać określone odmiennie w każdym z punktów Klubu i dostępne są w każdej siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu oraz mogą one się zmieniać w zależności od okoliczności, np. podczas dni wolnych.
 • Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych oraz w razie sytuacji wywołanych siłą wyższą. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu. W powyższych sytuacjach Umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni, kiedy Klub był nieczynny.

 

 

V. Zachowanie.

 • Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
 • Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
 • Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach, a w szczególności do odkładania pobranego sprzętu do ćwiczeń na wyznaczone miejsce.
 • W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
 • Jeżeli Klub został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie klubu w związku z działaniem lub zaniechaniem Klubowicza, wynikającym z niezastosowania się do treści regulaminów i przepisów porządkowych, przysługuje mu prawo regresu do Klubowicza, odpowiadające wysokości roszczenia oraz poniesionych kosztów.
 • Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Klubu Tasiemski Gym, a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.
 • Klubowicz nie ma prawa do regulacji lub zmiany ustawień klimatyzacji i ogrzewania w Klubie.

VI. Postępowanie ze sprzętem.

 • Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
 • Sprzęt i akcesoria (hantle, sztangi, itd.) muszą być odkładane na swoje miejsce. Nie wolno rzucać ich z wysokości.
 • Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
 • Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
 • Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
 • Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

VII. Odzież.

 • Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
 • Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
 • W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
 • Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim, obrażającym, wulgarnym, naruszającym moralność i obyczajność lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

VIII. Wejście do Klubu.

 • Karta członkowska ma formę karty umożliwiającej wejście do Klubu. W przypadku zgubienia karty , Klubowicz powinien poinformować o tym niezwłocznie pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty nastąpi po weryfikacji danych osobowych oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu zgodnie z cennikiem.
 • Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza  kary.

 

 

IX. Zajęcia Grupowe.

 • Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Tasiemski Gym.
 • Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 • Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać za pomocą aplikacji, którą można pobrać ze sklepu App Store (iOS) i Google Play (Android), poprzez stronę internetowa Tasiemski Gym, pisząc wiadomość na Facebooku, Instagramie, SMS.
 • Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność poprzez wymienione sposoby z punktu 3 na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. W przypadku spóźnienia się na zajęcia instruktor ma prawo wyprosić spóźnionego Klubowicza z zajęć. Takie uprawienie przysługuje także instruktorowi w przypadku nieodpowiedniego lub sprzecznego z niniejszym Regulaminem Klubowicza zachowania podczas zajęć grupowych.
 • Jeżeli Klubowicz nie zgłosi nieobecności na zajęciach 3 razy pod rząd, Tasiemski Gym ma prawo do obciążenia Klubowicza nałożeniem blokady na możliwość korzystania z zajęć fitness przez 2 tygodnie.

 

 • Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, pierwszeństwo uczestniczenia w nich ma osoba wpisana na listę rezerwową.
 1. Zajęcia grupowe mogą się nie odbyć z przyczyn losowych. W takiej sytuacji Klub poinformuje zapisanych Klubowiczów o odwołanych w danym dniu zajęciach.
 • Klub ma prawo do zmiany grafików bez informowania o tej zmianie Klubowiczów.

 

X. Rodzina, przyjaciele i dzieci.

 • Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko Klubowicze.
 • Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
 • Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie na recepcji.

 

XI. Muzyka/ używanie telefonów komórkowych.

 • Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
 • Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
 • Klubowiczowi nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody oraz zgody Klubu. Osoba naruszająca ten zakaz będzie wyproszona z Klubu w trybie natychmiastowym.
 • O muzyce grającej w Klubie decyduje wyłącznie instruktor lub obsługa Klubu.

 

XII. Doping i inne środki.

 • W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, środków dopingujących czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
 • W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja, a Klubowiczowi zostanie wypowiedziany karnet w trybie natychmiastowym.

XIII. Szatnia oraz rzeczy przyniesione.

 • Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu. Rzeczy pozostawione w szafce przechowane będą w klubie przez okres 2 tygodni. Po tym czasie zostaną zutylizowane. Klub nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Klubowicza.
 • Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.
 • Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu. Jednocześnie z uwagi na brak możliwości zapewnienia ochrony, specyfikę działalności oraz rotację Klubowiczów Klub nie przyjmuje na przechowanie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych, cennych przedmiotów i przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną

XIV. Płatności.

 • Klubowicz może zapłacić za karnet gotówką, kartą płatniczą (poprzez kartę płatniczą strony rozumieją także kartę kredytową, kartę przedpłaconą itd.) przelewem na rachunek bankowy klubu lub w formie polecenia zapłaty.
 • W przypadku zawarcia umowy na czas określony Klubowicz zobowiązany jest dokonać płatności z góry – jednorazowo za cały okres trwania Umowy.
 • W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony Klubowicz zobowiązany jest dokonywać comiesięcznych płatności w wysokości określonej w Umowie.
 • W przypadku wyboru przez Klubowicza płatności w formie polecenia zapłaty za datę wymagalności poszczególnych płatności przyjmuje się pierwszy dzień każdego miesiąca, w tym dniu pobierane będą z rachunku bankowego Klubowicza należności w wysokości bieżącej zaległości na dzień pobrania środków.
 • W przypadku wyboru przez Klubowicza formy płatności w postaci polecenia zapłaty, celem aktywacji usługi polecenia zapłaty Klubowicz zobowiązany jest dostarczyć do Klubu wypełniony i podpisany przez właściciela rachunku, z którego będzie realizowana płatność formularz zgody na obciążanie rachunku.
 • Klubowicz zobowiązuje się do zapewnienia na rachunku bankowym wystarczających środków pieniężnych do pokrycia należności za karnet.
 • W przypadku braku zapłaty choćby jednej wymagalnej należności albo w przypadku nieterminowego uiszczenia płatności, Klub uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy z Klubowiczem.
 • W przypadku umów bezterminowych, na wniosek Klubowicza z przyczyn losowych, Klub może zawiesić Umowę na okres jednego miesiąca.
 • Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub oraz opłat dodatkowych, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału IV niniejszego Regulaminu Członkostwa, wynika z aktualnie obowiązującego cennika. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej Klubu Tasiemski Gym.
 • W przypadku zapłaty kartą płatniczą, jej obciążenie następuje z chwilą złożenia dyspozycji przez Klubowicza, pod warunkiem, że na karcie są środki.
  W przypadku zawarcia umowy bezterminowej oraz wyboru przez Klubowicza formy płatności polecenie zapłaty, Klubowicz ma możliwość do odstąpienia od umowy

z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

XV. Zmiany regulaminu.

Klub Tasiemski Gym zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Klubu wskazując datę wejścia w życie zmian w regulaminie nie krótszą niż 14 dni. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o zmianie Regulaminu.

XVI. Dane osobowe i kontakt z Klubowiczami.

 • Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy i poprawnego świadczenia usług, może spowodować odmowę zawarcia umowy.
 • Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych, celu oraz czasu trwania przetwarzania danych osobowych i praw Klubowiczów z tym związanych, znajdują się w klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralny załącznik do niniejszego regulaminu. Klubowicz ma obowiązek podawania danych zgodnych z rzeczywistością.
 • Klub rejestruje wejścia Klubowicza za pomocą czytników kart . Dodatkowo, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe.
 • Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie.

 

XVII. Zasady korzystania z usług w czasie epidemii.

 

 1. W trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce na terenie Klubu należy bezwzględnie przestrzegać zasad opisanych w niniejszym rozdziale.
 2. Z usług Klubu nie mogą korzystać osoby, jeśli:
  1. obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej;
  2. są objęci kwarantanną lub izolacją;
  3. mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zaskarżoną lub chorą na COVID-19.
 3. Klubowicz, u którego występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness zostanie niezwłocznie usunięty od zajęć. Po przerwaniu zajęć Klub dokona gruntownej dezynfekcji przestrzeni, w których przebywał zakażony Klient oraz urządzeń/przyrządów, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usług.
 4. Na terenie siłowni może przebywać jednocześnie maksymalnie 30 osób ćwiczących (1 osoba na 10m2).
 5. Na terenie sali fitness może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób ćwiczących (1 osoba na 10m2).
 6. Osoby korzystające z usług Klubu powinny:
  1. zachować bezpieczną odległość 2 metrów;
  2. dokonać dokładnej dezynfekcji rąk;
  3. na terenie recepcji i szatni mieć zasłonięte usta i nos;
  4. używać własnych ręczników na sali ćwiczeń.
 7. Na terenie siłowni i sali fitness nie obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa.
 8. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie z własnych mat do ćwiczeń.
 9. Po każdorazowym użyciu sprzętu znajdującego się na siłowni lub sali fitness Klubowicz dokonuje jego dezynfekcji przy użyciu środków dostępnych na terenie Klubu.
 10. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
 11. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez Klienta.
 12. Klub celem zapewnienia Klubowiczom bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z usług Klubu w czasie epidemii zapewnia w szczególności następujące środki bezpieczeństwa:
  1. na terenie Klubu dostępne będą środki do dezynfekcji dostępne dla Klubowiczów;
  2. między pracownikami Klubu a Klientami, a także pomiędzy Klubowiczami w czasie ćwiczeń będzie utrzymywana odległość co najmniej 2 metrów;
  3. na sali ćwiczeń wyznaczono strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi;
  4. sprzęt do ćwiczeń rozstawiono w odległości 1,5 od siebie;
  5. dezynfekcja toalet przeprowadzana będzie nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16);
  6. ograniczona zostaje liczba osób przebywających jednoczasowo w toaletach – 1 osoba na 2 kabiny/toalety;
  7. zwiększona dezynfekcja przestrzeni recepcji, w tym m.in. blatów, stolików, podłóg i innych powierzchni na terenie recepcji;
  8. przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się jedna osoba.
 13. Klubowicze, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 14. W przypadku osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) zaleca się rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

 

XVIII. Postanowienia końcowe.

 

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu i Umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwemu miejscowo dla siedziby Klubu.